lodash函数库 -- chunk

发布时间:2021-01-07 发布网站:前端之家 F2er.com
前端之家收集整理的这篇文章主要介绍了lodash函数库 -- chunk前端之家小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。

loadsh函数库中的 chunk 函数采用 typescript 语法重写.

chunk 函数
将数组(array)拆分成多个 size 长度的区块,并将这些区块组成一个新数组。
如果array 无法被分割成全部等长的区块,那么最后剩余的元素将组成一个区块。

/**
 *
 * 将数组(array)拆分成多个 size 长度的区块,并将这些区块组成一个新数组。
 * 如果array 无法被分割成全部等长的区块,那么最后剩余的元素将组成一个区块。
 *
 * @param array 需要处理的数组
 * @param size 每个数组区块的长度
 * @returns {Array<Array<T>>}
 * @example
 *
 * chunk(['a','b','c'],2)
 * // => [['a','b'],['c']]
 *
 * chunk(['a','c','d'],['c','d']]
 */
const chunk = <T>(array: Array<T>,size = 1): Array<Array<T>> => {
	// 边界检测
	// 需要考虑块长度小于1和空数组
	const length = array.length;
	if (!length || size < 1) return [];

	let index = 0; // 处理数组起始位
	let resindex = 0; // 新数组起始位
	const result = new Array<Array<T>>(Math.ceil(length / size));
	while (index < length) {
		result[resindex++] = array.slice(index,(index += size)); // size 为步长值
	}
	return result;
};

export default chunk;

import chunk from "../src/chunk";

const arr = [1,2,3,4,5,6];
const n = chunk(arr,3);
console.log(n); // [ [ 1,3 ],[ 4,6 ] ]

const arrs = ["a","b","c"];
const n1 = chunk(arrs,2);
console.log(n1); // [ [ 'a','b' ],[ 'c' ] ]

const arre = [] as Array<string>;
const n2 = chunk(arre,2);
console.log(n2); // []

个人作品

ip定位查询浏览器插件
老虎优惠券浏览器插件

总结


以上是前端之家为你收集整理的lodash函数库 -- chunk全部内容,希望文章能够帮你解决lodash函数库 -- chunk所遇到的程序开发问题。

如果觉得前端之家网站内容还不错,欢迎将前端之家网站推荐给前端开发程序员好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。