【javascript】浏览器用户代理检测脚本实现

发布时间:2021-12-17 发布网站:https://www.cnblogs.com/dragonir
前端之家收集整理的这篇文章主要介绍了【javascript】浏览器用户代理检测脚本实现前端之家小编觉得挺不错的,现在分享给大家,也给大家做个参考。

以下是完整的用户代理字符串检测脚本,包括检测呈现引擎、平台、Windows操作系统、移动设备和游戏系统。

var client = function(){

	// 呈现引擎
	var engine = {
		ie: 0,gecko: 0,webkit: 0,khtml: 0,opera: 0,// 完整的版本号
		ver: null
	};

	// 浏览器
	var browser = {
		// 主要浏览器
		ie: 0,firefox: 0,safari: 0,konq: 0,chrome: 0,// 具体的版本号
		ver: null
	};

	// 平台、设备和操作系统
	var system = {
		win: false,mac: false,x11: false,// 移动设备
		iphone: false,ipod: false,ipad: false,ios: false,android: false,nokiaN: false,winMobile: false,// 游戏系统
		wii: false,ps: false
	};

	// 检测呈现引擎和浏览器
	 var ua = navigator.userAgent;  
  if (window.opera){
    engine.ver = browser.ver = window.opera.version();
    engine.opera = browser.opera = parseFloat(engine.ver);
  } 
  else if (/AppleWebKit\/(\S+)/.test(ua)){
    engine.ver = RegExp["$1"];
    engine.webkit = parseFloat(engine.ver);

		// 确定是Chroeme还是Safari
		 if (/Chrome\/(\S+)/.test(ua)){
      browser.ver = RegExp["$1"];
      browser.chrome = parseFloat(browser.ver);
    } else if (/Version\/(\S+)/.test(ua)){
      browser.ver = RegExp["$1"];
      browser.safari = parseFloat(browser.ver);
    } 
    else {
			// 近似地确定版本号
			 var safariVersion = 1;
      if (engine.webkit < 100){
        safariVersion = 1;
      } else if (engine.webkit < 312){
        safariVersion = 1.2;
      } else if (engine.webkit < 412){
        safariVersion = 1.3;
      } else {
        safariVersion = 2;
      }  
      
      browser.safari = browser.ver = safariVersion;    
    }
  } 
  else if (/KHTML\/(\S+)/.test(ua) || /Konqueror\/([^;]+)/.test(ua)){
    engine.ver = browser.ver = RegExp["$1"];
    engine.khtml = browser.konq = parseFloat(engine.ver);
  } 
  else if (/rv:([^\)]+)\) Gecko\/\d{8}/.test(ua)){  
    engine.ver = RegExp["$1"];
    engine.gecko = parseFloat(engine.ver);
    
		// 确定是不是Firefox
		 if (/Firefox\/(\S+)/.test(ua)){
      browser.ver = RegExp["$1"];
      browser.firefox = parseFloat(browser.ver);
    }
  } 
  else if (/MSIE ([^;]+)/.test(ua)){  
    engine.ver = browser.ver = RegExp["$1"];
    engine.ie = browser.ie = parseFloat(engine.ver);
  }

	// 检测浏览器
	browser.ie = engine.ie;
  browser.opera = engine.opera;

	// 检测平台
	var p = navigator.platform;
	system.win = p.indexOf("Win") == 0;
	system.mac = p.indexOf("Mac") == 0;
	system.x11 = (p == "x11") || (p.indexOf("Linux") == 0);

	// 检测windows操作系统
	if(system.win){
		if(/win(?:dows )?([^do]{2})\s?(\d+\.\d+)?/.test(ua)){
			if(RegExp["$1"] == "NT"){
				switch(RegExp["$2"]){
					case "5.0":
						system.win = "2000";
						break;
					case "5.1":
						system.win = "XP";
						break;
					case "6.0":
						system.win = "Vista";
						break;
					case "6.1":
						system.win = "7";
						break;
					default:
						system.win = "NT";
						break;
				}
			} 
			else if(RegExp["$1"] == "9x"){
				system.win = "ME";
			}
			else{
				system.win = RegExp["$1"];
			}
		}
	}

	// 移动设备
	system.iphone = ua.indexOf("iPhone") > -1;
	system.ipod = ua.indexOf("iPod") > -1;
	system.ipad = ua.indexOf("iPad") >-1;
	system.nokiaN = ua.indexOf("NokiaN") > -1;

	// windows mobile
	if(system.win == "CE"){
		system.winMobile = system.win;
	}
	else if(system.win == "Ph" ){
		if(/Windows Phone OS (\d+.\d+)/.test(ua)){
			system.win = "Phone";
			system.winMobile = parseFloat(RegExp["$1"]);
		}
	}

	// 检测IOS版本
	if(system.mac && ua.indexOf("Mobile")> -1){
		if(/CPU (?:Phone )?OS (\d+_\d+)/.test(ua)){
			system.ios = parseFloat(RegExp.$1.replace("_","."));
		}
		else{
			system.ios = 2;
			// 不能真正检测出来,所以只能猜测
		}
	}

	// 检测Android版本
	if(/Android (\d+\.\d+)/.test(ua)){
		system.android = parseFloat(RegExp.$1);
	}

	// 游戏系统
	system.wii = ua.indexOf("Wii") > -1;
	system.ps = /playstation/i.test(ua);

	// 返回这些对象
	return {
    engine:   engine,browser:  browser,system:   system    
  };

 	// console.log(engine);
  // console.log(browser);
  // console.log(system);
}();

 

总结


以上是前端之家为你收集整理的【javascript】浏览器用户代理检测脚本实现全部内容,希望文章能够帮你解决【javascript】浏览器用户代理检测脚本实现所遇到的程序开发问题。

如果觉得前端之家网站内容还不错,欢迎将前端之家网站推荐给前端开发程序员好友。

本图文内容来源于网友网络收集整理提供,作为学习参考使用,版权属于原作者。